CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN MẪU GIÁO
MY ADVENTURE 1, 2, 3

(HỌC 02 BUỔI/ TUẦN; 08 BUỔI/ THÁNG; 02 THÁNG/ KHÓA)
 
CẤP ĐỘ MÃ SỐ LỚP THỜI LƯỢNG BÀI HỌC GIÁO TRÌNH
PRE-KIDS
(3 - 4 tuổi)
LEVEL 1A 02 tháng (16 buổi) Unit 1- 2 MY ADVENTURE 1
Reviews,…
02 tháng (16 buổi) Unit 3- 5
Reviews,…
LEVEL 1B 02 tháng (16 buổi) Unit 5- 6 MY ADVENTURE 1
Reviews,…
02 tháng (16 buổi) Unit 7- 9
Reviews,…
PRE-KIDS
(4 - 5 tuổi)
LEVEL 2A 02 tháng (16 buổi) Unit 1- 2 MY ADVENTURE 2
Reviews,…
02 tháng (16 buổi) Unit 3- 5
Reviews,…
LEVEL 2B 02 tháng (16 buổi) Unit 5- 6 MY ADVENTURE 2
Reviews,…
02 tháng (16 buổi) Unit 7- 9
Reviews,…
PRE-KIDS
(5 - 6 tuổi)
LEVEL 3A 02 tháng (16 buổi) Unit 1- 2 MY ADVENTURE 3
Reviews,…
02 tháng (16 buổi) Unit 3- 5
Reviews,…
LEVEL 3B 02 tháng (16 buổi) Unit 5- 6 MY ADVENTURE 3
Reviews,…
02 tháng (16 buổi) Unit 7- 9
Reviews,…
 
Lưu ý:
Tiền sách MY ADVENTURE (150,000 VNĐ/ quyển; học trong 08 tháng) không bao gồm trong học phí./.