CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN THIẾU NHI NEXT MOVE
(HỌC 2 BUỔI/ TUẦN; 08 BUỔI/ THÁNG)

 

CẤP ĐỘ

MÃ SỐ LỚP

THỜI LƯỢNG

BÀI HỌC

GIÁO TRÌNH

PRE-KIDS
 (5-6 tuổi)

Pre-S1
Pre-S2
Pre-S3

2 tháng (16 buổi)
2 tháng (16 buổi)
2 tháng (16 buổi)

NM Starters (Unit 1- 4)
NM Starters (Unit 5- 7)
NM Starters (Unit 8- 10)

NEXT MOVE S

 

 

KIDS 
(6- 8 tuổi)

Starters 1
Starters 2
Starters 3
Starters 4
Starters 5
Starters 6
Starters 7

2 tháng (16 buổi)
2 tháng (16 buổi)
2 tháng (16 buổi)
2 tháng (16 buổi)
2 tháng (16 buổi)
2 tháng (16 buổi)
2 tháng (16 buổi)

NM 1 (Unit 1- 3)
NM 1 (Unit 4- 6)
NM 1 (Unit 7- 9)
NM 1 + 2 (Unit 10- Unit 1- 2)
NM 2 (Unit 3- 5)
NM 2 (Unit 6- 8)
NM 2 (Unit 9- 10, Review)

NEXT MOVE 1

 

NEXT MOVE 2

 

 

KIDS 
(8- 10 tuổi)

Movers 1
Movers 2
Movers 3
Movers 4
Movers 5
Movers 6
Movers 7

2 tháng (16 buổi)
2 tháng (16 buổi)
2 tháng (16 buổi)
2 tháng (16 buổi)
2 tháng (16 buổi)
2 tháng (16 buổi)
2 tháng (16 buổi)

NM 3 (Unit 1- 3)
NM 3 (Unit 4- 6)
NM 3 (Unit 7- 9)
NM 3 + 4 (Unit 10- Unit 1- 2)
NM 4 (Unit 3- 5)
NM 4 (Unit 6- 8)
NM 4 (Unit 9- 10, Review)

NEXT MOVE 3

 

NEXT MOVE 4

 

 

KIDS 
(10-12 tuổi)

Flyers 1
Flyers 2
Flyers 3
Flyers 4
Flyers 5
Flyers 6
Flyers 7
Flyers 8

2 tháng (16 buổi)
2 tháng (16 buổi)
2 tháng (16 buổi)
2 tháng (16 buổi)
2 tháng (16 buổi)
2 tháng (16 buổi)
2 tháng (16 buổi)
2 tháng (16 buổi)

NM 5 (Unit 1- U 3.4)
NM 5 (Unit 3.5- U 5)
NM 5 (Unit 6- U 8.4)
NM 5 (Unit 8.5- U 10)
NM 6 (Unit 1- U 3.4)
NM 6 (Unit 3.5- U 5)
NM 6 (Unit 6- U 8.4)
NM 6 (Unit 8.5- U 10)

NEXT MOVE 5

 

NEXT MOVE 6

Lưu ý:
Chi phí bộ giáo trình NEXT MOVE (gồm sách bài học + sách bài tập + đĩa hình DVD học trong 7 tháng) không bao gồm trong học phí.

 

CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN THIẾU NHI NEXT MOVE
(HỌC 3 BUỔI/ TUẦN; 12 BUỔI/ THÁNG)

 

CẤP ĐỘ

MÃ SỐ LỚP

THỜI LƯỢNG

BÀI HỌC

GIÁO TRÌNH

PRE-KIDS
(5-6 tuổi)

Pre-S1
Pre-S2
Pre-S3

1,5 tháng (18 buổi)
1,5 tháng (18 buổi)
1,5 tháng (18 buổi)

NM Starters (Unit 1- U5, L3)
NM Starters (Unit 5, L4- U7, L6)
NM Starters (Unit 7, L7- U 10)

 

NEXT MOVE S

 

KIDS 
(6- 8 tuổi)

Starters 1
Starters 2
Starters 3
Starters 4
Starters 5

2 tháng (24 buổi)
2 tháng (24 buổi)
2 tháng (24 buổi)
2 tháng (24 buổi)
2 tháng (24 buổi)

NM 1 (Unit 1- U 5, L4)
NM 1 (Unit 5, L5- U 9)
NM 1 +2 (Unit 10-Review-U1- 3)
NM 2 (Unit 4- U 8, L4)
NM 2 (Unit 8, L5- U 10- Review)

NEXT MOVE 1

NEXT MOVE 2

 

KIDS 
(8- 10 tuổi)

Movers 1
Movers 2
Movers 3
Movers 4
Movers 5

2 tháng (24 buổi)
2 tháng (24 buổi)
2 tháng (24 buổi)
2 tháng (24 buổi)
2 tháng (24 buổi)

NM 3 (Unit 1- U 5, L4)
NM 3 (Unit 5, L5- U 9)
NM 3 +4 (Unit 10-Review-U1- 3)
NM 4 (Unit 4- U 8, L4)
NM 4 (Unit 8, L5- U 10- Review)

NEXT MOVE 3

NEXT MOVE 4

 

KIDS 
(10-12 tuổi)

Flyers 1
Flyers 2
Flyers 3
Flyers 4
Flyers 5

2 tháng (24 buổi)
2 tháng (24 buổi)
2 tháng (24 buổi)
2 tháng (24 buổi)
2 tháng (24 buổi)

NM 5 (U 1- U 4)
NM 5 (U 5- U 8)
NM 5 + 6 (U 9+ 10- U 1+2)
NM 6 (U 3- U 6)
NM 6 (U 7- U 10)

NEXT MOVE 5

NEXT MOVE 6

Lưu ý:
Chi phí bộ giáo trình NEXT MOVE ( gồm sách bài học + sách bài tập + đĩa hình DVD học trong 5 tháng) không bao gồm trong học phí.