CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN THIẾU NIÊN KET-1
 
(HỌC 2 BUỔI/ TUẦN; 08 BUỔI/ THÁNG)
 
 
CẤP ĐỘ MÃ SỐ LỚP THỜI LƯỢNG BÀI HỌC GIÁO TRÌNH
 
KET-1
 (11- 13 tuổi)

 
K-1A 02 tháng (16 buổi) U 1- U 5
+ 02 Progess Tests
+ 01 Achievement Test

 
PREPARE 2 (Cambridge)
  K-1B 02 tháng (16 buổi) U 6- U 10
+ 03 Progess Tests
+ 01 Achievement Test

 
PREPARE 2 (Cambridge)
  K-1C 02 tháng (16 buổi) U 11- U 15
+ 02 Progess Tests
+ 01 Achievement Test

 
PREPARE 2 (Cambridge)
  K-1D 02 tháng (16 buổi) U 16- U 20
+ 03 Progess Tests
+ 02 Achievement Tests

 
PREPARE 2 (Cambridge)
 
Lưu ý:
Chi phí bộ giáo trình PREPARE 2 ( gồm sách bài học + sách bài tập học trong 08 tháng) không bao gồm trong học phí./.
CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN THIẾU NIÊN KET-2
 
(HỌC 2 BUỔI/ TUẦN; 08 BUỔI/ THÁNG)
 
 
CẤP ĐỘ MÃ SỐ LỚP THỜI LƯỢNG BÀI HỌC GIÁO TRÌNH
 
KET-2
 (12- 14 tuổi)

 
K-2A 02 tháng (16 buổi) U 1- U 5
+ 02 Progess Tests
+ 01 Achievement Test

 
PREPARE 3 (Cambridge)
  K-2B 02 tháng (16 buổi) U 6- U 10
+ 03 Progess Tests
+ 01 Achievement Test

 
PREPARE 3 (Cambridge)
  K-2C 02 tháng (16 buổi) U 11- U 15
+ 02 Progess Tests
+ 01 Achievement Test

 
PREPARE 3 (Cambridge)
  K-2D 02 tháng (16 buổi) U 16- U 20
+ 03 Progess Tests
+ 02 Achievement Tests

 
PREPARE 3 (Cambridge)
 
Lưu ý:
Chi phí bộ giáo trình PREPARE 3 ( gồm sách bài học + sách bài tập học trong 08 tháng) không bao gồm trong học phí./.