Anh Văn Mẫu giáo "My Adventure"
CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN MẪU GIÁO "MY ADVENTURE"

My Adventure là một chương trình tiếng Anh Mẫu giáo gồm 3 bậc Mầm, Chồi và Lá dành cho trẻ em từ độ tuổi 3– 5 lần đầu tiên học tiếng Anh. Trẻ em sẽ yêu thích các nhân vật hài hước và các câu chuyện hấp dẫn. Đây là chương trình tiếng Anh được Sở GD TP HCM khuyến nghị dạy cho trẻ ở tuổi mẫu giáo hiện nay. Chương trình được biên sọan để giúp các em học giao tiếp bằng tiếng Anh trên nền tảng 4 kỹ năng bằng phương pháp phản xạ tòan diện (TPR) và phát triển vốn từ vựng phong phú. Chương trình gồm 3  bậc, mỗi bậc học 8 tháng.
 
COURSE OUTLINE
ENGLISH PROGRAM for "MẦM"
Textbook: MY ADVENTURE 1
           
  Periods Units Duration    
  1st - 10th Unit 1: Welcome 10 periods    
  11th Review Unit 1 1 period    
  12th - 20th Unit 2: My Class 9 periods    
  21st Review Unit 2 1 period    
  22nd Culture: Merry Christmas! 1 period    
  23rd - 31st Unit 3: My Family 9 periods    
  32nd Review Unit 3 1 period    
  33rd Social Studies Project 1 period    
  34th - 35th Phonics "p" 2 periods    
  36th - 44th Unit 4: My Room 9 periods    
  45th Review Unit 4 1 period    
  46th Culture: Tet Holiday (1) 1 period    
  47th - 55th Unit 5: My Toys 9 periods    
  56th Review Unit 5 1 period    
  57th - 65th Unit 6: My Face 9 periods    
  66th Review Unit 6 1 period    
  67th Culture: Happy Birthday! 1 period    
  68th Science Project 1 period    
  69th - 70th Phonics "t" 2 periods    
  71st -79th Unit 7: Food 9 periods    
  80th Review Unit 7 1 period    
  81st - 89th Unit 8: Animals 9 periods    
  90th Review Unit 8 1 period    
  91st  Culture: Tet Holiday (2) 1 period    
  92nd - 100th Unit 9: My Backyard 9 periods    
  101st Review Unit 9 1 period    
  102nd Maths Project 1 period    
  103rd - 104th Phonics "s" 2 periods    
  105th - 106th Phonics Review 2 periods    
  107th - 108th Review Welcome - Unit 9 2 periods    
  Total 9 Units 108 periods (36 weeks)    
  (45'/period)    


COURSE OUTLINE
ENGLISH PROGRAM for "CHỒI"
Textbook: MY ADVENTURE 2
       
  Periods Units Duration
  1st - 10th Unit 1: Welcome 10 periods
  11th Review Unit 1 1 period
  12th - 20th Unit 2: My School 9 periods
  21st Review Unit 2 1 period
  22nd Culture: Mother's Day 1 period
  23rd - 31st Unit 3: Family 9 periods
  32nd Review Unit 3 1 period
  33rd Art Project  1 period
  34th - 35th Phonics "p" & "t" 2 periods
  36th - 44th Unit 4: Play Time! 9 periods
  45th Review Unit 4 1 period
  46th Culture: Mid-Autumn Festival (1) 1 period
  47th - 55th Unit 5: My House 9 periods
  56th Review Unit 5 1 period
  57th - 65th Unit 6: My Body 9 periods
  66th Review Unit 6 1 period
  67th Culture: Earth Day 1 period
  68th Science Project 1 period
  69th - 70th Phonics "m" & "s" 2 periods
  71st -79th Unit 7: Time to Eat 9 periods
  80th Review Unit 7 1 period
  81st - 89th Unit 8: On the Farm 9 periods
  90th Review Unit 8 1 period
  91st  Culture: Mid-Autumn Festival (2) 1 period
  92nd - 100th Unit 9: The Weather 9 periods
  101st Review Unit 9 1 period
  102nd Maths Project 1 period
  103rd - 104th Phonics "l"& "k" 2 periods
  105th - 106th Phonics Review 2 periods
  107th - 108th Review Welcome - Unit 9 2 periods
  Total 9 Units 108 periods (36 weeks)
  (45'/period)


COURSE OUTLINE
ENGLISH PROGRAM for "LÁ"
Textbook: MY ADVENTURE 3
       
  Periods Units Duration
  1st - 10th Unit 1: Welcome 10 periods
  11th Review Unit 1 1 period
  12th - 20th Unit 2: At School 9 periods
  21st Review Unit 2 1 period
  22nd Culture: New Year 1 period
  23rd - 31st Unit 3: Workers 9 periods
  32nd Review Unit 3 1 period
  33rd Social Studies Project 1 period
  34th - 35th Phonics "e" 2 periods
  36th - 44th Unit 4: My Town 9 periods
  45th Review Unit 4 1 period
  46th Culture: Teachers' Day (1) 1 period
  47th - 55th Unit 5: Clothes 9 periods
  56th Review Unit 5 1 period
  57th - 65th Unit 6: Feelings 9 periods
  66th Review Unit 6 1 period
  67th Culture: Easter 1 period
  68th Maths Project 1 period
  69th - 70th Phonics "a" 2 periods
  71st -79th Unit 7: Healthy Food 9 periods
  80th Review Unit 7 1 period
  81st - 89th Unit 8: The Zoo 9 periods
  90th Review Unit 8 1 period
  91st  Culture: Teachers' Day (2) 1 period
  92nd - 100th Unit 9: Places 9 periods
  101st Review Unit 9 1 period
  102nd Art Project 1 period
  103rd - 104th Phonics "o" 2 periods
  105th - 106th Phonics Review 2 periods
  107th - 108th Review Welcome - Unit 9 2 periods
  Total 9 Units 108 periods (36 weeks)
  (45'/period)